1. Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng, bằng cách sử dụng Dịch vụ, các thông tin của liên quan đến tài chính, kế toán, hoạt động kinh doanh, tài khoản ngân hàng, cơ cấu tổ chức và các thông tin tài chính hoặc thông tin cá nhân/doanh nghiệp khác của Khách hàng (sau đây gọi là “Thông tin”) đã nhập và thao tác trên Phần Mềm sẽ được lưu trữ trên máy chủ mà SOLID sử dụng để vận hành Phần Mềm.
 2. Khách hàng cam kết rằng Khách Hàng sở hữu hợp pháp các thông tin tài chính được nhập vào Phần Mềm, và Khách hàng có quyền cho phép SOLID lưu trữ các thông tin tài chính đó trên máy chủ mà SOLID sử dụng. Đồng thời, Khách Hàng cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung mà Khách Hàng đã nhập vào và/hoặc các thao tác với thông tin trên Phần Mềm mà Khách Hàng có quyền truy cập.
 3. Bằng cách chấp nhận Quy định này, Khách hàng uỷ quyền cho SOLID được thực hiện việc truy cập, định dạng lại và lưu trữ các thông tin đó trên máy chủ của SOLID theo các cách thức phù hợp, đảm bảo bí mật để cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng.
 4. SOLID đảm bảo và cam kết không truy cập, thay đổi Thông Tin; chia sẻ, tiết lộ hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào nào khác trừ khi được sự cho phép của Khách hàng. Đồng thời, SOLID sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết và trong phạm vi cho phép để đảm bảo sự bảo mật của các Thông Tin nói trên.
 5. SOLID sẽ ngay lập tức thông báo cho Khách Hàng khi: SOLID được cảnh báo hoặc nghi ngờ đã hoặc đang có sự xâm phạm đến sự bảo mật của Thông Tin; hoặc Được yêu cầu tiết lộ Thông Tin theo quy định pháp luật hoặc bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 6. Nghĩa vụ bảo mật của SOLID không áp dụng đối với:
  1. Những thông tin đã trở nên công khai tại thời điểm tiết lộ hoặc trở nên công khai một cách thợp pháp sau đó mà không xuất phát từ việc vi phạm nghĩa vụ bảo mật của SOLID;
  2. Thông Tin mà SOLID đã có trước khi nhận được từ Khách Hàng với điều kiện nguồn của những thông tin này không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận bảo mật, nghĩa vụ pháp lý, hợp đồng hoặc ủy thác bảo mật nào với Khách Hàng đối với những thông tin đó.
  3. Thông Tin được tiết lộ một cách hợp pháp tới SOLID bởi một Bên thứ ba, mà Bên thứ ba đó không nhận được một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ Khách Hàng và không chịu ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào;
  4. Thông Tin được cho phép bằng văn bản của Khách Hàng; hoặc
  5. Trường hợp phải được tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật, Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  6. Nghĩa vụ bảo mật của SOLID chấm dứt sau thời điểm chấm dứt hợp đồng theo Điều khoản và điều kiện .
Bảo mật thông tin
4.17 (83.33%) 6 votes