Bạn nên thận trọng trong sử dụng một số từ dưới đây ở tiêu đề khi gửi email marketing trực tiếp để liên hệ kinh doanh.

Sidekick, một bộ phận của HubSpot, gần đây đã kiểm tra 6,4 triệu email được gửi bởi các cá nhân thông qua Gmail, Apple Mail, và Outlook để tìm hiểu. Các tài khoản với ít nhất 50.000 email được gửi đến, bao gồm các nhà marketing, nhân viên bán hàng, quản lý và các doanh nghiệp.

1. Email gửi “one to one” (một địa chỉ gửi tới một địa chỉ) với từ “bạn” trong tiêu đề có tỷ lệ mở thấp hơn 5% so với tiêu đề email không chứa từ “bạn”.

Email với từ “bạn" có tỷ lệ mở thấp hơn 10%

Email với từ “bạn” có tỷ lệ mở thấp hơn 10%

 

2. Email với từ “miễn phí’ có tỷ lệ mở cao hơn 10%.

Email với từ “miễn phí’ có tỷ lệ mở cao hơn 10%

Email với từ “miễn phí’ có tỷ lệ mở cao hơn 10%

 

3. Email với từ “nhanh chóng” có tỷ lệ mở thấp hơn 17%

Email với từ “nhanh chóng” có tỷ lệ mở thấp hơn 17%

Email với từ “nhanh chóng” có tỷ lệ mở thấp hơn 17%

 

4. Email với từ “ngày mai” có tỷ lệ mở cao hơn 10%

Email với từ “ngày mai” có tỷ lệ mở cao hơn 10%

Email với từ “ngày mai” có tỷ lệ mở cao hơn 10%

 

5. Email với từ “ gặp gỡ” có tỷ lệ mở thấp hơn 7%

Email với từ “ gặp gỡ” có tỷ lệ mở thấp hơn 7%

Email với từ “ gặp gỡ” có tỷ lệ mở thấp hơn 7%

 

6. Email với từ “ chuyển tiếp” có tỷ lệ mở thấp hơn 17%

Email với từ “ chuyển tiếp” có tỷ lệ mở thấp hơn 17%

Email với từ “ chuyển tiếp” có tỷ lệ mở thấp hơn 17%

 

Về nghiên cứu: Báo cáo dựa trên một phân tích 6.400.000 email được gửi bởi các cá nhân thông qua Gmail, Apple Mail, và Outlook.

Nguồn: http://www.marketingprofs.com/

Rate this post

Bình luận Facebook